Professionell utvärdering?

På Hudson Nordic är vi mycket stolta över våra testverktyg.  

Genom Hudsons Center of Excellence i Gent, Belgien, utvecklas och förfinas ständigt våra testverktyg för att erbjuda tester med högre validitet och kvalitetssäkring av kandidater. Test och återkoppling ingår som en självklar del i våra rekryteringar, vi erbjuder också second opinion när ni rekryterar själva. 

Hör gärna av dig om du är intresserad av hur våra testverktyg fungerar. 

Competency Framework.

Vårt Competency Framework är designat för att identifiera och klargöra vilka beteenden och kompetenser medarbetare förväntas uppfylla på olika nivåer i en organisation. Syftet är att skapa ett effektivt fundament utifrån vilket ni kan integrera alla er HR processer till; processer gällande urval, bibehålla, utveckla och/eller karriärväxla medarbetare.

Idag betraktar de flesta organisationer kompetenser som ett grundläggande element inom effektiv Talent Management. Många verksamheter har därför klassificerat ramen för kompetenser på olika nivåer för att effektivt använda för att:

 • Rekrytera och göra rätt urval, för att få medarbetare som har den ”rätta” matchningen för rollen och organisationen
 • Stämma av förväntningar, sätta mål samt att effektivt och objektivt följa upp
 • Få en överblick över vad som behöver göras för att proaktivt styra verksamheten i en bestämd riktning
 • Identifiera vilka kompetensgap man behöver fylla, alternativt utveckla, attrahera och upprätthålla
 • Skapa målinriktade utvecklings- och utbildningsinitiativ för enskilda individer och grupper (nedan kallat Executive Coaching)

5+1 Competency Model.

Hudson Nordics 5+1 kompetensmodell är ryggraden i vårt arbete med rekrytering och talent management.

Modellen är baserad på en omfattande research där Hudsons eget forskningsteam har analyserat mer än hundra kompetensmodeller från olika internationella verksamheter parallellt med aktuella HR trender. Därefter har forskarna identifierat fem kärnkompetenser med inkluderande färdigheter: Information Management, People Management, Task Management, Interpersonal Management och Personal Management.

Dessa fem kompetenser har en hierarkisk ordning, och färdigheterna i varje cluster prioriteras ytterligare. Den sista kärnkompetensen är teknisk expertis som inkluderar teknisk eller organisationsspecifik kunskap och färdighet.

Det fungerar bara när vi gör det tillsammans.

5+1 modellen är designad till att vara flexibel och kan användas till olika typer av roller i en organisation för att skapa en anpassningsbar rekryteringsprofil. Kandidater kan dessutom väljas och utvärderas i förhållande till modellen, vilket säkrar en effektiv och god samtals- och värderingsprocess.

Inom Hudson Nordic arbetar vi parallellt med vår kompetensmodell och våra testverktyg för att på det sättet ge både kunder och kandidater en genomarbetad och väldokumenterad värdering och feedback.

Vi insisterar dessutom på att involvera våra kunder i valet av specifika kompetenser i förhållande till roll och uppdrag.

Business Attitudes Questionnaire.

Rekrytering bär med sig många risker. Oavsett hur detaljerat ni genomför en screening och urvalsprocess, är det fortfarande problematiskt att förutse vem som kommer passa, trivas och utvecklas bäst i er organisation – likaså motsvara förväntningar.

Hudsons Business Attitudes Questionnaire (BAQ) kan hjälpa er med dessa utmaningar. BAQ värderar och uppskattar 25 olika dimensioner av personlighetsdrag som hjälper er att förutse hur en kandidat kommer att uppträda på en arbetsplats.

Våra tester är utvecklade av Hudson Research & Development Center och är testat på mer än 60.000 kandidater. Det är en självklar del i våra rekryteringsprocesser eftersom det:

 • Gör det möjligt att identifiera vilka kandidater som med störst sannolikhet skulle passa in i er organisation och på bästa sätt utvecklas i takt med er verksamhets organisation och kultur
 • Ger möjlighet att utforska och gå på djupet i kandidatens kompetenser, vilket säkrar en bättre värdering
 • Ger kandidaten en god upplevelse då de efterföljande intervjuerna blir mer fokuserade och ger kandidaten djupare förståelse och insikt i sina egna kompetenser
 • Ger verksamheten ett mer gediget underlag att fatta beslut utifrån

BAQ genomförs online och finns på mer än 25 språk. Testet tar vanligtvis inte mer än 30-40 minuter att göra, men är inte på tid.

Motivational Drives Questionnaire.

Prestation är inte uteslutande baserat på färdigheter. Motivation och personliga drivers spelar också en bidragande roll. Dessa egenskaper definierar inte bara en persons engagemang, utan också i vilken riktning deras utveckling går samt deras arbetsglädje. Helt enkelt för att människor gör det de gillar bäst.

Hudsons Motivational Drives Questionnaire (MDQ) ger er en värdefull insikt i vilka faktorer som motiverar era medarbetare och vilka knappar ni kan trycka på för att lyfta deras arbetsglädje.

MDQ’n visar upp till 15 motivationsdimensioner baserat på den senaste motivationsteorin. Testet är uppbyggt kring ett frågeschema som låter kandidaten indikera vad de finner mest intressant i ett arbete och vad som motiverar de till att göre ett gott arbete. MDQ´n är därför ett starkt verktyg inom både rekrytering, assessment, utveckling, coaching och karriärrådgivning.

Testet genomförs online och finns tillgängligt på 25 språk.

Reasoning Ability Tests.

Vi använder särskilt utvecklade kapacitetstester (RAT tester) för att ge er en objektiv bild av era medarbetares eller kandidaters potential och färdigheter. RAT testerna består av ett abstrakt, verbalt och numeriskt test som ger god insikt i era medarbetares eller kandidaters färdigheter inom dessa olika områden.

Testerna kan tas på olika svårighetsnivåer och anpassas till den konkreta rollen. När kandidaten genomfört dessa testerna får ni en rapport som visar:

 • Korrekta svar
 • Effektivitet
 • Hastighet
 • Exakthet

Testerna finns på 15 språk.